NEREALIZOVANE MERE

Prema Planu kvaliteta vazduha, mera za ublažavanje posledica zagađenja vazduha jeste i smanjenje parking mesta u užem centru grada kako bi se na taj način smanjio i protok saobraćaja kao značajnog izvora zagađenja. Rekonstrukcijom ulice Vojvode Đuše smanjen je broj za 19 parking mesta, a urađenim projektima tehničkog regulisanja saobraćaja, u ulicama Vojvode Mišića i Kralja Milutina je zabranjeno parkiranje. Međutim, ne samo da nije došlo do smanjenja ukupnog broja parking mesta, već u užem centru grada sada ima više parking mesta nego u trenutku usvajanja Plana. Kako se navodi u obrazloženju, do 2020. JKP Parking servis je raspolagao sa 430 parking mesta u prvoj zoni, a sada sa 536 što je posledica reorganizacije, odnosno prelaska nekih parkirališta iz druge u prvu zonu. Ono što zabrinjava je konstatacija na kraju odgovora da se usped intenzivne gradnje stambenih objekata u centru očekuje dalje povećavanje broja mesta za parkiranje.

 

Održano je 15 radionica ali u pitanju je poštovanje redovnog, godišnjeg programa rada Zimske škole Poljoprivredne stručne i savetodavne službe koja radionice sa tim i drugim temama svakako realizuje po svom planu i programu te se ovo ne može smatrati pojačanom, već uobičajenom aktivnošću.

Mera ima za cilj da gradilišta u Smederevu budu opremljena opremom za smanjenje emisije praškastih materija. Indikator je broj izvršenih inspekcijskih nadzora na gradilištima i broj pritužbi građana. Kako se navodi u odgovoru – pritužbi građana nije bilo, a inpekcijski nadzori mimo tih pritužbi nisu spomenuti.

Od planirane najmanje četiri u to u roku od prve dve godine sprovođenja Plana, tri godine    kasnije, zaključno sa 2022. izvršena je konverzija samo jedne kotlarnice s mazuta na gas (Senjak). Kotlarnica Majdan, (koju u svom odgovoru na pitanje dokle se u tom delu stiglo sa primenom Plana) konvertovana je 2017, odnosno tri godine pre usvajanja Plana kvaliteta vazduha i nikako se ne može smatrati rezultatom mera Plana koji u tom trenutku nije ni bio na snazi. 

Uz napomenu da je uopšte upitna opravdanost ovakve mere (JP Grejanje je jedino u Smederevu koje ima sistem daljinskog grejanja, ima poznate, ograničene kapacitete i većinu kotlarnica na mazut) podaci su da je u 2020. godini bilo 4858 indivudualnih korisnika (stanova), 215 lokala i 13 ustanova (vrtići, CZK…) dok je 2022. na njihovom sistemu bilo 4853 stana, 199 lokala i 13 ustanova.

Širom planete, a poslednjih godina i Srbije, održavaju se razne akcije i kampanje naročito tokom posebnih dana „ekološkog kalendara“ – Svetski dan obrazovanja o zaštiti životne sredine, Svetski dan očuvanja energije, Svetski dan energetske efikasnosti, Svetski dan šuma, Svetski dan zdravlja, Dan planete zemlje, Svetski dan obnovljivih izvora energije, Dan održivog razvoja, Evropski dan parkova, Svetski dan zaštite životne sredine, Svetski dan zaštite ozonskog omotača, Dan bez automobila, Svetski dan čistog vazduha. U odgovoru na pitanje u kojoj je meri u Smederevu, tokom 2020, 2021. i 2022. ostvareno organizovano obeležavanje tih dana, kakvim sve akcijama, ko je u njima učestvovao i slično, navodi se da je 5. Marta 2020.godine (dva dana nakon usvajanja Plana kvaliteta vazduha) u školama obeležen Dan energetske efikasnosti tako što su đaci stvarali radove na tu temu.

Osim izrade samog Plana kvaliteta vazduha, ova mera je predviđala i izradu: Studije za izmeštanje teretnog saobraćaja iz centralne zone grada, Studije za potrebe proširenja sistema daljinskog grejanja na gas, Studije o rasprostiranju aerozagađenja pri različitim uslovima i Studije o uticaju aerozagađenja na zdravlje ljudi. Nijedna do sada nije izrađena. Ono čega na tom spisku nema, a moglo bi se, ali u najširem mogućem kontekstu predstaviti kao deo ove mere jeste urđen elaborat rešavanja statusa kotlarnica u gradu i mogućnost njihove konverzije na gas.

U okviru ove mere trebalo bi postaviti uređaj za izveštavanje o trenutnom stanju kvaliteta vazduha u holu Gradske uprave ili na nekom drugom, javnom mestu. Realizacija mere od strane Gradske uprave u okviru Plana kvaliteta vazduha nije započeta. Semafor zagađenja koji se nalazi u centru Smedereva rezultat je građanske inicijative.

Zagađen vazduh nema teritorijalno ograničenje, ne može biti izolovan na područje samo jedne opštine ili grada jer vazduh, sasvim logično, cirkuliše neprestano. Kao što se uticaj zagađenja koje nastaje u Smederevu može evidentirati u okolnim sredinama, tako se i posledice zagađenja koje nastaju u susednim lokalnim samoupravama, beleže u Smederevu. Zato je važna „komšijska“ saradnja na ovom pitanju zarad dobrobiti svih građana. Ipak, realizacija mere nije započeta.

Ova je mera osmišljena kako bi se kroz javne događaje i predavanja stanovništvo upoznalo sa rizicima koje donosi zagađenje vazduha kao i načinima da se ono smanji ili spreči. Indikator uspešnosti bio bi broj održanih radionica. Realizacija mere nije započeta. Ujedno, primetno je da na toj vrsti podizanja svesti među građanstvom radi isključivo civilni sektor dok potpuno izostaje reakcija zdravstvenih ustanova i lokalne samouprave.

Na zagađenje vazduha ne utiče isključivo ljudska delatnost (privreda, energetika, saobraćaj, industrija) već i sve prirodne pojave koje za posledicu imaju povećanje koncnetracija bilo kojih materija koje loše utiču na ljudsko zdravlje. Otuda se na spisku zagađivača nalazi i polen korovskih biljaka koji izaziva tegobe usled alergijskih reakcija. Ni po pitanju ove mere, nije započeta realizacija.

Smederevo se ubraja u sredine sa slabom pošumljenošću što svakako nepovoljno utiče na problem zagađenja vazduha ali i na mnoge druge aspekte. Iako se taj podatak dosta često spominje u raznim kontekstima i strateškim odlukama grada, u realnosti već decenijama izostaje adekvatan odgovor. Pošumljavanje se našlo i na spisku mera Plana kvaliteta vazduha ali realizacija nije ni započeta.

Uvođenje dana bez automobila je česta praksa u nekim sredinama, a neretko se, makar i samo na kratko, ponavlja u određenim etapama i naročito se primenjuje 22.septembra, na Međunarodni dan bez automobila. U Smederevu je primena ove prakse, a samim tim i pomenute mere, potpuno izostala.

Uvođenje zelenog talasa u pojedine ulice način je da se na nekim od tačaka u urbanom delu smanji zagađenje koje je posledica rada vozila. U prve tri godine primene Plana kvaliteta vazduha ni u jednoj ulici nije uveden zeleni talas i realizacija mere nije ni započeta.

Ova mera je predviđala ostvarivanje najmanje jednog projekta na temu zaštite vazduha u saradnji sa industrijom i dodelu nagrade za ekološki podvig godine, a potvrda uspešnosti bi bio broj preduzeća sa realizovanim projektima društveno  – odgovornog poslovanja. Ostvarivanje ove mere nije započeto.

Plan predviđa održavanje najmanje jedne godišnje radionice, što bi indirektno trebalo da podstakne preduzeća na uvođenje modela zelene ekonomije. Realizacija mere nije započeta i moguće ju je ostvariti uz podršku nadležnog Ministarstva – navodi se u obrazloženju odgovora.

Ova mera je predviđala ostvarivanje saradnje sa Centrom za čistiju proizvodnju, a uspešnost realizacije bi se ogledala u broju preduzeća u kojima je uveden model čistije proizvodnje. Realizacija nije započeta i zavisi od konkretne inicijative privrednog sektora – navodi se u odgovoru iz Gradske uprave Smederevo.

"Projekat "Zeleni kombinat" se sprovodi u okviru projekta Beogradske otvorene škole "Dijalog promena",
uz finansijsku podršku Evropske unije. Sadržaj ove stranice nužno ne odražava stavove donatora ni Beogradske otvorene škole,
i za njega je isključivo odgovoran pokret Tvrđava".