MERE TOKU

Mera je predviđena za realizaciju do 2025. U odgovoru na pitanje dokle se stiglo u realizaciji, Gradska uprava se, obrazlažući da je mera u toku, poziva na potencijalno javno – privatno partnerstvo za rešavanje problema gradskog prevoza, odnosno na skupštinsku odluku koja je doneta pre pet godina ali do sada nije realizovana niti ima ikakvih naznaka koje bi potvrdile da će taj proces započeti.

Navedena mera se odvija u kontinuitetu, a realizaciju potvrđuje podatak da je Lokalni registar izvora zagađenja ažuriran 2021. (prethodno još 2018. godine). Na listi je 11 različitih firmi i kompanija, mahom sličnih kao i iz prethodnog registra, (Maber komerc, Fruvita, Fantini sciantiko, Evro koka, Meteh, Valman, Jas holding, Sebian rol servis, JP Grejanje, Štrabag – ogranak preduzeća za puteve Beograd, JKP Vodovod) ali je primetno da nisu evidentirani svi zagađivači među kojima i najveći industrijski kompleksi.

Rezultat ove mere trebalo bi da budu čiste i uređene javne površine i uvođenje redovnog pranja ulica u letnjem periodu (kako bi se smanjilo čestično zagađenje), a indikator za praćenje uspešnosti je površina kojom su obuhvaćene ove mere komunalne higijene. U odgovoru nam nije dostavljena informacija o tome o kojoj se površini radilo pre 2020.godine, već je dostavljen podatak da su sada, predmet čišćenja javnih površina 152 252 metra kvadratna trgova i ulica i da je pranjem obuhvaćeno 349 252 metra javnih površina.

Reč je o meri koja ima za cilj da povećanjem i održavanjem zelenih površina utiče na negativne efekte zagađenja. Prema odgovoru iz Gradske uprave mera se sprovodi kontinuirano. U 2020. godini zasađene su 373 sadnice lišćara i listopadnog žbunja. U 2021.taj broj je iznosio 779, a u 2022. zasadđene su 732 takve sadnice. Poređenja radi, dodat je i podatak da je u 2018. zasađeno 116, a 2019.godine 370 sadnica.

Sama formulacija mere ostavlja mogućnost da se „obezbede ili izgrade“ najmanje dve biciklističke trase, ali indikator – provera i procena uspešnosti mere nedvosmisleno upućuje na proračun izgrađenih kilometara staze. U odgovoru na učinak po pitanju ove mere, GU navodi „usvojen je PDR Stari put za Šalinac kroz Industrijsku zonu Smedereva kojim je planirana staza u dužini oko 2270 metara. Vreme za realizaciju mere je do primene Plana – 2025. godine.

Ova je mera bila previđena u trajanju od dve godine sa logičnom namerom da se za to vreme raščiste sve divlje deponije i da se nakon toga radi na sprečavanju njihovog ponovnog formiranja. Zbog poznatih prilika u vezi sa nepostojanjem adekvatnog rešenja za prikupljanje otpada iz svih delova Grada Smedereva, a naročito seoskih sredina, mera je postala – mera u kontinuitetu: divlje deponije se čiste i iznova nastaju nakon toga. Razlika u odnosu na period pre usvajanja Plana kvaliteta vazduha evidentna je upoređivanjem podataka iz vremena pre i nakon toga. Godine 2017, 2018. i 2019. uklonjeno je 19, odnosno 27, odnosno 26 divljih deponija, dok je 2020. raščišćeno 37, a 2021. čak 38 divljih deponija.

Ovom merom podrazumeva se uređenje deponije u smislu smanjivanja rizika od opasnosti ali i emisije štetnih materija u njeno okruženje. Među indikatorima su broj pojava požara i pritužbe građana koji žive u okolini deponije u Godominu. U odgovoru na tok ove mere, Gradska uprava napominje da je u pitanju posao koji JKP Zelenilo i groblja sprovodi u kontinuitetu a na osnovu godišnjeg ugovora. U junu 2020.na telu deponije je registrovan požar, i kako tvrde, do kraja 2022.ih nije bilo. Istovremeno, rast broja deponija, suprotno očekivanjima, ne prati i povećan broj prijava protiv nesavesnih građana. Komunalna milicija je u 2022. imala pet podnetih prijava protiv lica koja su odlagala otpad na nedozvoljenim lokacijama što je za 50% manje nego u 2021.

Sanacija i zatvaranje gradske deponije biće moguće tek nakon realizacije projekta izgradnje transfer stanice za prijem i selekciju otpada. U tom smislu, pokrenuta je pripremna aktivnost – donete su potrebne odluke i spremljena projektna dokumentacija za izgradnju ovog kompleksa. Transfer stanica će se nalaziti na prostoru oko sadašnje deponije koja će nakon toga moći da bude zatvorena.

Ova mera se u Smederevu sprovodi kontinuirano od 2008.godine. Bazira se na godišnjem angažovanju nekog od zavoda za javno zdravlje putem javne nabavke, a nakon toga se u određenim mesečnim terminima na terenu i odabranim lokacijama (centar Smedereva, domaćinstva u Vranovu i Ralji) realizuju merenja. Izveštaji o stanju kvaliteta vazduha na osnovu tih mera dostupni su na sajtu grada u formi mesečnog i godišnjeg izveštaja.

"Projekat "Zeleni kombinat" se sprovodi u okviru projekta Beogradske otvorene škole "Dijalog promena",
uz finansijsku podršku Evropske unije. Sadržaj ove stranice nužno ne odražava stavove donatora ni Beogradske otvorene škole,
i za njega je isključivo odgovoran pokret Tvrđava".